Learner Rights & Responsibilities – Creole

Byenveni nan Broward Community Schools! Kòm yon etidyan valè, ou gen dwa pou yon anviwònman apranti sipòtif ak enkliyan. Nou angaje pou bay ou yon edikasyon ki gen kalite, epi an retou, nou mande angajman ou nan patisipasyon aktiv ak respè mityèl. Siksè ou se pripriyete nou, epi lè ou kenbe dwa ak responsabilite sa yo, nou kreye yon kominote dinamik etidyan ki dedye pou rive nan objektif yo. Annou kòmanse vwayaj edikatif sa a ansanm, kote dwa ak responsabilite ou yo fòme baz yon eksperyans pozitif ak anrichisant.

Welcome to Broward Community Schools! As a valued learner, you have the right to a supportive and inclusive learning environment. We are committed to providing quality education, and in return, we ask for your commitment to active participation and mutual respect. Your success is our priority, and by upholding these shared responsibilities, we create a vibrant community of learners dedicated to achieving their goals. Let’s embark on this educational journey together, where your rights and responsibilities form the foundation of a positive and enriching experience.

Download Form